Obchodné podmienky

EVALEN - edukačné hračky

Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len  „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Ing. Monika Pavlová,  Stodolisko 87/2, 027 32 Habovka, IČO: 54 820 227, DIČ: 1085841526 zapísaná v živnostenskom registri, číslo živnostenského registra: 560-30191, kontaktné údaje: tel: +421 944 419 684,  mail: shop.evalen@gmail.com (ďalej len „predávajúci“), upravujú v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej len „občiansky zákonník“) a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúcim“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúceho je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.evalen.sk (ďalej len „webová stránka“).

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovej stránke obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie prevedenej kupujúcim na webovej stránke, môže kupujúci pristúpiť do svojho užívateľského rozhrania, kde môže uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej jen „užívateľský účet“). V prípade, ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo na webovom rozhraní obchodu.

2.2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvádzané v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte pri objednávaní tovaru a taktiež aj pri objednávaní tovaru bez registrácie sú predávajúcim považované za správne a úplné.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to hlavne o cene tovaru a všetkých súvisiacich poplatkov. Cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, kým je zobrazená na webovom rozhraní obchodu. Týmto nie je obmedzená možnosť predávajúceho, uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a prepravou tovaru. Táto cena platí len v prípade, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, a ten obsahuje hlavne informácie o:

3.3.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu)

3.3.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a

3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „dokončenie objednávky“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované sa správne a úplné. Predávajúci čo najskôr po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len  „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladané poštové náklady) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATEBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK17 0900 0000 0051 9402 5232, vedený v SLSP. (ďalej len „účet predávajúceho“);
bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného systému GlobalPayment

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa tým kúpna cena i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci od kupujúceho nepožaduje zálohu ani inú obdobnú platbu. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6. obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

4.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, ak nie je uvedené inak.

4.8. Daňový doklad (faktúra) vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny a zašle mu ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo bude pri doručení priložený v balení tovaru.

4.9. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň dáva súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej podobe. Faktúry zasielané v elektronickej podobe sú vo formáte PDF a sú zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.

5. ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, alebo v prípade, ak je tovar objednaný v jednej objednávke a  dodáva sa oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané vo vyššie spomínanej lehote. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim je možné v písomnej podobe alebo elektronickou poštou , prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je prílohou obchodných podmienok.

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že tovar uvedený v § 7 čl. 6 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť v lehote uvedenej vyššie, teda ide hlavne o tovar, ale nie len tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší. Tovar musí byť kupujúcemu vrátený do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v prípade, ak nemôže byť tovar pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.  Predávajúcemu nemôže byť  tovar vrátený prostredníctvom dobierkovej služby, predávajúci takýto tovar neprevezme. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl.5.1. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom akým ich predávajúci obdržal od kupujúceho. Predávajúci je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim i iným spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné plnenie kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti, alebo mu preukáže zaslanie tovaru späť.

5.5. Kupujúci môže vrátiť len tovar, ktorý je v pôvodnom stave, je nepoškodený, nejaví známky používania a opotrebenia vo väčšom rozsahu a je kompletný(vrátane obalu, príslušenstva, návodu, daňového dokladu atď.). V prípade, ak je tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie, nie je možné ho vrátiť, ak predávajúci v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare, ktorá je dôsledkom takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípade, ak nie sú kupujúcim splnené všetky vyššie spomínané povinnosti pri odstúpení od zmluvy, takéto odstúpenie od zmluvy nemožno považovať sa platné a účinné. Predávajúci nie je v takom prípade povinný vrátiť všetky preukázané platby kupujúcemu a zároveň má právo na úhradu nákladov od kupujúceho spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

5.7. Podľa zákona nemožno považovať neprevzatie objednaného tovaru kupujúcim za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu nákladov za neprevzatú zásielku, ktoré vynaložil na predmetnú neprevzatú zásielku a taktiež má predávajúci právo uplatniť si zmluvnú pokutu,  ktorá je v tomto prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.  Zaplatením náhrady nákladov a zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

5.8. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne zrušiť objednávku, môže tak uskutočniť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie, a to do doby odovzdania objednávky prepravcovi.

5.9. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade dočasného vypredania alebo nedostupnosti tovaru u dodávateľa. O zrušení objednávky je predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo elektronickou poštou. V prípade, ak kupujúci uhradil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu platba vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny alebo jej časť.

5.10. Predávajúci ma právo zrušiť objednávku v prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu podľa čl.4.4. obchodných podmienok na základe potvrdzujúcej elektronickej pošty. O takomto zrušení objednávky je predávajúci kupujúceho informovať telefonicky alebo elektronickou poštou. V prípade, ak kupujúci uhradí kúpnu cenu alebo jej časť po tomto termíne, bude mu vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny alebo jej časť, ak sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, ak je preprava dohodnutá na základe zvláštnych požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.2. Ak je predávajúci na základe kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, ja kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným doručovaním tovaru.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu, je kupujúci povinný skontrolovať obal tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto okamžite oznámiť dopravcovi.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci je povinný dodržať postup pri reklamácii, ktorý je uvedený v reklamačnom poriadku.

8. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom zaplatenia kúpnej ceny tovaru, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

8.3. Riešenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy shop.evalen@gmail.com. Informácie o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Orgánom dohľadu pre ochranu spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1 
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
e-mail: info@soi.sk

 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Svoju informačnú povinnosť predávajúci plní voči kupujúcim v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10. ZASIELANIE INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné uskutočniť nákup tovaru a záväzok predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10.3. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť písomnosti doručované aj na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatia bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručené.

11.3. Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho, prípadne na adresu elektronickej pošty uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje zahraničný (medzinárodný) prvok, tak sa strany dohodli, že tento právny vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytuje a od ktorého sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17.júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I.).

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanoví nastúpia ustanovenia, ktoré sa zmyslu neplatného ustanovenia čo najviac približujú. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

V Habovke, dňa 01.09.2022

O nás

Cookies používame, aby sme Vám uľahčili používanie našej stránky a na lepšie prispôsobenie reklám pre užívateľov. Niektoré používané cookies sú dočasné a uchovávajú sa vo Vašom zariadení len kým stránku nezavriete, niektoré sú trvalé a tie vo Vašom zariadení zostanú aj po opustení stránky, teda do uplynutia platnosti, alebo až pokým nie sú zo zariadenia vymazané. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Obchodná spoločnosť Ing. Monika Pavlová, Stodolisko 87/2, 027 32 Habovka, IČO: 54 820 227, DIČ: 1085841526 zapísaná v živnostenskom registri, číslo živnostenského registra: 560-30191, kontaktné údaje: tel: +421 944 419 684, mail: shop.evalen@gmail.com (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“)informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií. Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu na diaľku, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.
 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Ing. Monika Pavlová, Stodolisko 87/2, 027 32 Habovka IČO: 54 820 227 DIČ: 1085841526 Číslo účtu, IBAN: SK17 0900 0000 0051 9402 5232 tel: +421944419684 mail: shop.evalen@gmail.com
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1 Účelom spracovania osobných údajov v súlade so zákonom je
 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (napr. na zasielanie newsletterov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
2.2 Účelom spracovania osobných údajov prevádzkovateľa je
 • Splnenie záväzku vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, poskytnutie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email) je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie záväzkov zo zmluvy a nie je možné bez poskytnutia vyššie spomínaných údajov uzatvoriť zmluvu.
 • Zasielanie newsletterov, obchodných ponúk, akcií, oznámení,  zabezpečenie ochrany a presadzovanie zákonných práv a verejných záujmov.
 
 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemcom osobných údajov je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, tretej strane, ktorá sa spolupodieľa na plnení záväzku zo zmluvy, alebo zabezpečuje služby pre prevádzkovateľa podľa bodu 2.2.
 1. DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ  si ponechá osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú pre plnenie rozsahu účelov spracovania osobných údajov, prípadne do vyžiadania dotknutej osoby o výmaz osobných údajov, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu pre ich uchovávanie. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.
 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba má právo:
 • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.
 • Kedykoľvek svoj súhlas odvolať, prostredníctvom e-mailu na adresu shop.evalen@gmail.com.
 • Podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
 
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Ak je niektoré ustanovenie ochrana osobných údajov neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktoré sa zmyslu neplatného ustanovenia čo najviac približujú. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 6.2. Znenie ochrany osobných údajov môže prevádzkovateľ meniť a doplňovať. Prevádzkovateľ nové znenie ochrany osobných údajov zverejní na webovej stránke obchodu a zároveň ich pošle dotknutej osobe na e-mail, ktorý bol prevádzkovateľovi poskytnutý. 6.3.Dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára a  potvrdením objednávkového formulára potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma. V Habovke, dňa 01.09.2022
Save settings
Cookies settings