Reklamačné podmienky

EVALEN - edukačné hračky

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je dokument, ktorý upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. 

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. 

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky. 

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorenými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí. 

 

 1. Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba pri nových výrobkoch je zákonom stanovená na dobu 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi kupujúcim a spotrebiteľom. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezprostredne o tom upovedomiť predávajúceho telefonicky na telefónnom čísle +421 944 419 684, alebo  e-mailom shop.evalen@gmail.com 

 

Predávajúci nezodpovedá za: 

 • Oneskorené doručenie tovaru spôsobené doručovateľskou službou. 
 • Oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa. 
 • Poškodenie zavinené doručovateľskou službou. 

Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare: 

 • Ak ide o vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru, a ktorú neoznámil predávajúcemu. 
 • Ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru. 
 • Ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim. 
 • Ak je spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. 
 • Ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar. 
 • Ak vada tovaru vznikla nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru. 
 • Ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, elektrinou, alebo iným zásahom. 
 • Ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 
 •  

Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku jeho používaním. 

 

 1. Postup reklamácie tovaru

V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného formuláru dostupného na našej webovej stránke.  

Po prijatí vyplneného reklamačného formuláru bude kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie do 24 hodín a o začatí reklamačného konania. 

Lehota vybavenia reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácia sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho na adrese shop.evalen@gmail.com

Reklamačné konanie začína dňom, kedy je predávajúcemu doručený reklamovaný tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom. 

 

 1. Doručenie reklamovaného tovaru

Kupujúci doručí tovar predávajúcemu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave, a až po predchádzajúcom odsúhlasení predávajúcim na adresu: 

 

Ing. Monika Pavlová, Stodolisko 87/2, 027 32 Habovka. 

Tovar zaslaný k reklamácii odporúčame poslať ako doporučenú zásielku. 

Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.  

V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, alebo tieto nie sú čitateľné, alebo odovzdávaný́ tovar nie je kompletný, alebo nedôjde vôbec k jeho odovzdaniu, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú. 

 

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Tým však nie je dotknuté právo kupujúceho na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku späť kupujúcemu po vybavení reklamácie budú v prípade uznania reklamácie uhradené. 

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo ak si zákazník bude želať výrobok iného typu, pričom zákazník si nebude želať podobný výrobok, vráti sa zákazníkovi plná cena, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 15 dní od vzniku nároku. 

 

V prípade uznania reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový tovar, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade odôvodneného zamietnutia reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.  

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. 

 

V Habovke, dňa 01.09.2022

O nás

Cookies používame, aby sme Vám uľahčili používanie našej stránky a na lepšie prispôsobenie reklám pre užívateľov. Niektoré používané cookies sú dočasné a uchovávajú sa vo Vašom zariadení len kým stránku nezavriete, niektoré sú trvalé a tie vo Vašom zariadení zostanú aj po opustení stránky, teda do uplynutia platnosti, alebo až pokým nie sú zo zariadenia vymazané. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Obchodná spoločnosť Ing. Monika Pavlová, Stodolisko 87/2, 027 32 Habovka, IČO: 54 820 227, DIČ: 1085841526 zapísaná v živnostenskom registri, číslo živnostenského registra: 560-30191, kontaktné údaje: tel: +421 944 419 684, mail: shop.evalen@gmail.com (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“)informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií. Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu na diaľku, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.
 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Ing. Monika Pavlová, Stodolisko 87/2, 027 32 Habovka IČO: 54 820 227 DIČ: 1085841526 Číslo účtu, IBAN: SK17 0900 0000 0051 9402 5232 tel: +421944419684 mail: shop.evalen@gmail.com
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1 Účelom spracovania osobných údajov v súlade so zákonom je
 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (napr. na zasielanie newsletterov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
2.2 Účelom spracovania osobných údajov prevádzkovateľa je
 • Splnenie záväzku vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, poskytnutie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email) je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie záväzkov zo zmluvy a nie je možné bez poskytnutia vyššie spomínaných údajov uzatvoriť zmluvu.
 • Zasielanie newsletterov, obchodných ponúk, akcií, oznámení,  zabezpečenie ochrany a presadzovanie zákonných práv a verejných záujmov.
 
 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemcom osobných údajov je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, tretej strane, ktorá sa spolupodieľa na plnení záväzku zo zmluvy, alebo zabezpečuje služby pre prevádzkovateľa podľa bodu 2.2.
 1. DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ  si ponechá osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú pre plnenie rozsahu účelov spracovania osobných údajov, prípadne do vyžiadania dotknutej osoby o výmaz osobných údajov, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu pre ich uchovávanie. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.
 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba má právo:
 • Požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.
 • Kedykoľvek svoj súhlas odvolať, prostredníctvom e-mailu na adresu shop.evalen@gmail.com.
 • Podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.
 
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Ak je niektoré ustanovenie ochrana osobných údajov neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktoré sa zmyslu neplatného ustanovenia čo najviac približujú. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 6.2. Znenie ochrany osobných údajov môže prevádzkovateľ meniť a doplňovať. Prevádzkovateľ nové znenie ochrany osobných údajov zverejní na webovej stránke obchodu a zároveň ich pošle dotknutej osobe na e-mail, ktorý bol prevádzkovateľovi poskytnutý. 6.3.Dotknutá osoba zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára a  potvrdením objednávkového formulára potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma. V Habovke, dňa 01.09.2022
Save settings
Cookies settings